Category: MASSTEC LINK CO. LTD.

วัสดุป้องกันไฟและควันลาม คืออะไร โดย แมสเทค ลิ้งค์ บจก.


วัสดุป้องกันไฟและควันลาม (Fire Barrier)          ในปัจจุบันประเทศไทยเรามีอาคารและสำนักงานจำนวนมาก ได้รับความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านชีวิต และทรัพย์สินเป็นมูลค่ามหาศาล เกิดขึ้นได้เนื่องมาจากระบบการป้องกันไฟของอาคารและสำนักงานเหล่านั้นไม่มีประสิทธิภาพ เลยได้มีการพัฒนาเทคโนยีในหลายๆด้าน เช่น การก่อสร้าง รวมไปถึงวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ก่อสร้างและหนึ่งในนั้นก็คือการพัฒนาวัสดุที่ทนต่ออัคคีภัย

หอทําความเย็น คูลลิ่งทาวเวอร์ ทําหน้าที่อะไร โดย แมสเทค ลิ้งค์ บจก.


หอทำความเย็น คูลลิ่งทาวเวอร์สำหรับงานระบบปรับอากาศ          หอทำความเย็น (Cooling Tower) คือ อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างน้ำกับอากาศ เพื่อทำให้น้ำร้อนมีอุณหภูมิที่ลดลงจากการแลกเปลี่ยนความร้อนกับอากาศ หลักการของหอทำความเย็น คือ มีอุปกรณ์ที่ช่วยในการฉีด พ่นน้ำที่มีอุณหภูมิสูง ให้กระจายไปเป็นละออง

จำหน่าย และติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย คุณภาพดี โดย แมสเทค ลิ้งค์ บจก.


ระบบป้องกันอัคคีภัย ติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบดับเพลิง         อัคคีภัย หมายถึง อันตรายอันเกิดจากไฟที่ขาดการควบคุมดูแล ทำให้เกิดการติดต่อลุกลามไปตามบริเวณ ที่มีเชื้อเพลิงเกิดการลุกไหม้ต่อเนื่อง สภาวะของไฟจะรุนแรงมากขึ้นถ้าการลุกไหม้ที่มีเชื้อเพลิงหนุนเนื่อง หรือมี ไอของเชื้อเพลิงถูกขับออกมามากความร้อนแรงก็จะมากยิ่งขึ้น สร้างความสูญเสียให้ทรัพย์สินและชีวิต