Category: PATPAT ENGINEERING CO. LTD.

การใช้งานปั๊มดูดโคลน (Peristaltic Hose Pump) โดย ภัทรพัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง บจก.


การใช้งานของปั๊มดูดโคลน ดินเลน กากมัน         ปั๊มดูดดินโคลน (Peristaltic Hose Pump) เราเป็นผู้นำเข้า และจำหน่าย ปั๊มอุตสาหกรรม ปั๊มน้ำเสีย ปั๊มดูดโคลน สูบจ่ายไม่ติดขัด

วิธีการบำรุงรักษาปั๊มน้ำอุตสาหกรรม โดย ภัทรพัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง บจก.


วิธีการบำรุงรักษาปั๊มน้ำอุตสาหกรรม      1. ตรวจสอบปั๊มน้ำขณะที่ทำงานอยู่ เช่น แรงดันขาออก ระดับเสียง แรงสั่นสะเทือน อุณหภูมิ และกระแสไฟฟ้าของมอเตอร์ เป็นต้น      2. เปลี่ยนซีลกันรั่วของปั๊มน้ำ    

วิธีการบำรุงรักษาปั๊มน้ำอุตสาหกรรม โดย ภัทรพัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง บจก.


เครื่องสูบน้ำหรือปั๊มน้ำ (water pump)      เครื่องสูบน้ำหรือปั๊มน้ำ (water pump) เป็นอุปกรณ์ ที่ช่วยจัดส่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค การเกษตร คมนาคม อุตสาหกรรม ตลอดจนกาบำบัดน้ำเสีย เพื่อรักษา สภาวะแวดล้อม เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยส่งผ่านพลังงานจากแหล่งต้นกำเนิดไปยังของเหลวเพื่อทำให้ของเหลวเคลื่อนที่จากตำแหน่งหนึ่งไปยังอีกตำแหน่งหนึ่งที่อยู่สูงกว่าหรือในระยะทางที่ไกลออกไป