Category: TAOMUNGKORN (THAILAND) CO.LTD.

ถวายเทียนพรรษาแล้วดีอย่างไร? | บริษัท เต่ามังกร (ประเทศไทย) จำกัด 


อานิสงส์ของการถวายเทียนพรรษา          เทียนพรรษา เริ่มมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล ชาวพุทธจะยึดถือเป็นประเพณีนำเทียนไป ถวายพระภิกษุในเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อปรารถนาให้ตนเองเป็นผู้เฉลียวฉลาด มีไหวพริบ ประดุจ แสงสว่างของดวงเทียน โดยการทำและแห่เทียนพรรษา เป็นประเพณีวันเข้าพรรษา