Category: THAI CHAI VALVE CO.LTD.

บอลวาล์ว คืออะไร | บริษัท ไทย ชัย วาล์ว จำกัด


บอลวาล์วมีความสำคํญอย่างไร ?         บอลวาล์ว คือ วาล์วที่มีตัวเปิดปิด ลักษณะทรงกลมและได้รับการปรับปรุงมาจากปลั๊กวาล์วเป็นที่นิยมใช้ในส่วนของการควบคุมการเปิด-ปิด ของเหลวบอลวาลว์จะมีรูปทรงคล้ายกับลูกบอลมีรูตรงกลางเพื่อเป็นตัวปิดกั้นการไหลของเหลวต่าง ๆ บอลวาล์วมีความคงทนและมีหลากหลายรูปแบบตามความเหมาะสมต่อการใช้งานในแต่ละงาน ส่วนประสำคัญ ๆ ของ