Category: WE BLOG

สินค้าอุตสาหกรรม คืออะไร มีความสำคัญกับเศรษฐกิจไทยอย่างไร


สินค้าอุตสาหกรรม คือ อะไร สินค้าอุตสาหกรรม คือ สินค้าที่ใช้ในการผลิตหรือดำเนินงาน ถูกแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ วัตถุดิบและชิ้นส่วน (Material and Parts) คือ

สินค้าอุตสาหกรรม – บริษัท แบรนด์เด็กซ์ ไดเร็กทอรี่ จำกัด เป็นตัวกลางในการขับเคลื่อนสินค้าอุตสาหกรรมออกสู่ตลาดการค้า


บริษัท แบรนด์เด็กซ์ ไดเร็กทอรี่ จำกัด เป็นตัวกลางในการขับเคลื่อน “สินค้าอุตสาหกรรม” ออกสู่ตลาดการค้า               สื่อโฆษณาเข้ามามีบทบาทสำคัญกับทุกองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน

ขนส่งลำเลียงวัสดุ ระบบขนถ่ายลำเลียงวัสดุ คืออะไรและมีอุปกรณ์อะไรบ้าง


ระบบขนส่งลำเลียงวัสดุ ระบบการขนถ่ายวัสดุ (Material Handling System) ขนส่งลำเลียงวัสดุ (Material Handling System) คือ การจัดการจัดเตรียมสถานที่ทำงานให้มีตำแหน่งที่เหมาสมของวัสดุแต่ละชนิด และการจัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อการขนย้าย ผ่านกระบวนการหรือกิจำกรรมที่เพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุเหล่านั้น ทั้งนี้ระบบการขนถ่ายวัสดุต้องอำนวยความสะดวกให้กับการผลิต ระบบขนส่งลำเลียงวัสดุ